Drawsko Dawniej i Dziś 2016

REGULAMIN KONKURSU „DRAWSKO DAWNIEJ I DZIŚ” – 2016
 
 
               Tegoroczna edycja konkursu „Drawsko dawniej i dziś” związana jest z oddaniem do użytku nowej hali sportowej w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim. W tym roku ogłaszamy konkurs pn. „CZAS NA MISTRZÓW”
 
               Hala sportowa to obiekt na miarę XXI wieku. Od września bieżącego roku stanie się na długie lata wizytówką naszej szkoły. To powód do wielkiej radości. Stworzone warunki pozwolą uczniom efektywniej poszerzać umiejętności sportowe i z wiarą patrzeć w przyszłość.
 
I. Informacje ogólne
1. Organizator
 
Szkoła Podstawowa
 78  - 500 Drawsko Pomorskie
 ul. Obrońców Westerplatte 13
 tel.: 94 363 23 12
2. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objęli: Burmistrz Drawska Pomorskiego – Pan Zbigniew Ptak, Leszek Paradowski, Adam Cygan, Dawid Rolew, Tomasz Jasyk , Wiesław Piotrowski, Marcin Łukasz.
 
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Kategoria plastyczna:
 • prace plastyczne dotyczą zajęć sportowych, aktywności ruchowej (rower, pływanie, kometka, jazda konna, spływy kajakowe itp.)
 • format A3, technika dowolna;
 • dopuszczalna makieta, rzeźba, etc.
2. Kategoria fotograficzna:
 • celem prac jest oddanie emocji towarzyszących sportowcom i kibicom
  w trakcie przeżywania zwycięstw i porażek w rywalizacji sportowej;
 • zdjęcia należy przesłać na płycie CD;
 • w konkursie mogą być wykorzystane stare fotografie;
 • 1 uczestnik max. 3 zdjęcia
3. Celem tegorocznego konkursu jest:
 1. usystematyzowane i zwiększenie wiedzy na temat rozwoju sportu w Drawsku Pomorskim
 2. kształtowanie poczucia własnej tożsamości
 3. kształtowanie postaw obywatelskich
 4. rozwijanie zainteresowań sportem w regionie, historią i tradycją sportową
 5. kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta
 6. rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
 7. podkreślenie przywiązania do własnego regionu w kształtowaniu osobowości dziecka
 8. pobudzenie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach.
4. Kategorie wiekowe:
 • Przedszkola
 • Szkoły Podstawowe kl. I – VI
 • Gimnazjum
 • Szkoły Ponadgimnazjalne
 • Ośrodki Specjalne
 • Mieszkańcy Gminy Drawska Pomorskiego
II. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs dowolną ilość prac i może brać udział w dwóch kategoriach konkursowych. W wykonaniu prac konkursowych dopuszcza się pomoc rodziców lub opiekunów dziecka, jednak wymaga to zamieszczenia dodatkowej adnotacji na karcie zgłoszeniowej.
 2. Prace plastyczne oraz zdjęcia powinny być podpisane.
 3. Na odwrocie każdej pracy proszę podać dane autora i placówek: imię i nazwisko, kontaktowy adres, a także imię i nazwisko opiekuna.
 4. Opis prac powinien być wykonany w formacie wydrukowanej metryczki lub zapisany drukowanymi literami.
 5. Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres organizatora z dopiskiem – Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” do dnia24 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
 7. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane, chyba że uczestnik zastrzeże sobie prawo do ich zwrotu.
 8. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych na łamach strony internetowej szkoły i miasta oraz w lokalnej prasie.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania wystawy pokonkursowej nadesłanych prac.
III. Ocena prac. Nagrody:
 1. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie otwarcia hali sportowej oraz zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu: www.spdrawsko.pl.
 3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135)
IV. Terminarz konkursu
 1. Termin nadsyłania prac do 24 czerwca 2016 r.
 2. Finał konkursu: wrzesień 2016 r.
               Wszystkie informacje dotyczące  konkursu można uzyskać pod numerem telefonu : 94 363 23 12 lub u pani Ireny Wilczyńskiej - Pękalskiej albo pani Agaty Podgórnej.