I GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

I  GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
o tytuł „Najlepszego matematyka wśród czwartoklasistów Gminy Drawsko Pomorskie”
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim zaprasza do udziału w I Gminnym Konkursie Matematycznym  przeznaczonym dla uczniów klas 4 szkół podstawowych.
 
Cele konkursu:
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych oraz uzdolnień uczniów.
 • Kształcenie logicznego i twórczego myślenia.
 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
 • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
 • Wyłowienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
 • Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji, współpracy w grupie.
 • Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.
Regulamin konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa  nr 1 w Drawsku Pomorskim .
 2. Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbywa się tego samego dnia.
 3. W konkursie bierze udział trzyosobowy zespół z każdej zgłoszonej szkoły, ale każdy uczestnik Konkursu startuje również indywidualnie.
 4. Szkoły liczące ponad 300 uczniów mogą wytypować dwa trzyosobowe zespoły.
 5. Konkurs składał się będzie z trzech części:
  • (część pisemna-20-25 min. lub quiz interaktywny) – rozwiązywanie testu / 10-15 zadań zamkniętych/ - uczniowie rozwiązywać będą test indywidualnie, ale punkty będą liczone i dla zespołu, i indywidualnie dla uczestnika.
  • Rozgrywki zespołów – do 30 min. ( rozwiązywanie zadań-jednakowych, krzyżówek, rebusów, łamigłówek).
  • Indywidualny turniej - do 20 min.– „1 z 10” / 10 najlepszych uczestników z I części/.
 6. Zakres materiału obowiązującego w Konkursie to treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej z matematyki realizowane w klasie IV wg  programu „Matematyka z plusem” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz dodatkowe treści (ponadpodstawowe dla ucz. klas IV) :
  a) mnożenie ułamków zwykłych  o mianownikach jedno i dwucyfrowych,
  b) podzielność liczb naturalnych przez 2,5,10,3;
  c) rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, czworokątów oraz brył.
 7. Prace pisemne uczniów będą sprawdzane przez Komisję, której przewodniczącym będzie nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr1 w Drawsku Pom., członkami – nauczyciele matematyki- opiekunowie z innych szkół.
 8. W/w Komisja  będzie czuwała nad poprawnością przebiegu  części III- turnieju „1 z 10”.
 9. W czasie Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i innych urządzeń TIK.
 10. Każdy uczestnik posiada długopis i zestaw przyborów oraz legitymację szkolną.
 11. W części I i III uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
 12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów /dla wszystkich uczestników/ nastąpi po zakończeniu części III. Lista laureatów indywidualnych i zespołowych (imię i nazwisko, szkoła), ogłoszona zostanie na stronie szkoły- www.spdrawsko.pl  oraz na szkolnym blogu – www.blogiceo.nq.pl/drawska1   i oficjalnej stronie Gminy Drawsko Pom. – www.drawsko.pl   do 31 maja 2018 r.
Uwaga: 
Udział w Konkursie traktuje się jako zgodę na publikację danych osobowych  zwycięzców i wyróżnionych (imię, nazwisko, klasa, szkoła), wyników oraz zdjęć  wykonanych podczas konkursu na wymienionych w pkt 12 stronach internetowych i blogu.
[Zgody od uczestników na w/w temat zbierają szkoły zgłaszające się do konkursu i przechowują w swoich dokumentach do końca roku szkolnego 2017/2018]
 1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 2. Udział szkoły – zespołu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mariola2309@wp.pl  lub spdrawsko@wp.pl do dnia 4 maja 2018 roku podając nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów tworzących zespół oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki –  przygotowującego uczniów do konkursu.
 3.  Konkurs odbędzie się 24 maja 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom., o godzinie 12:00, w sali 301B.
 
Organizatorzy Gminnego Konkursu Matematycznego:
Koordynator – nauczycielka matematyki- Mariola Grzybowska
oraz  nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom.