Konkurs fotograficzny

"Ulubione zakątki mojego miasta"
 
REGULAMIN KONKURSU

I.Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim.
 2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematem konkursu.
 3. W Konkursie może brać udział każdy uczeń klas 4 -6 naszej szkoły.
 4. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 fotografii (każda opatrzona tytułem oraz imieniem i nazwiskiem jako nazwą pliku np. Moja ulica Jan Kowalski).
 2. Fotografie na Konkurs należy złożyć w terminie do 29.04.2016 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 4. Fotografie zostają zgłoszone w formacie plików elektronicznych w popularnych formatach zapisanych na nośniku w postaci płyty CD.
 5. Każda płyta musi zostać oznaczona w pokazany poniżej sposób:
  IMIĘ I NAZWISKO
  KLASA
  Na płytach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 

III.Terminarz

 1. Termin składania prac mija dnia 29 kwietnia 2016 roku. Fotografie złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 2. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) w składzie: Robert Stawicki, Magdalena Żoch, Paweł Redmann, Tomasz Stawicki
 3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 13 maja 2016 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców,
  jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora na stronie internetowej naszej szkoły.
 5. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac nastąpi do końca roku szkolnego 2015/2016
 

IV.Nagrody i wyróżnienia

 1. Prace zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie nagrodzeni otrzymają nagrody książkowe.
 

V.Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania złożonych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie naszej szkoły
 2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania prac złożonych na Konkurs.