RODO - Zarządzenie nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

Zarządzenie nr 7/18/19
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego
w Drawsku Pomorskim
z dnia 21.09.2018 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE.L2016.119.1 ze zm.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych       (Dz.U. 2018.1000 ze zm), zarządzam co następuje:
 
§1. Wprowadza się Procedurę obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zobowiązuje wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z treścią procedury.
 
§3. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 21.09.2018 r.