Zarządzenie nr 4/20/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego

Zarządzenie nr 4/20/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego
w Drawsku Pomorskim
z dnia 01.09.2020 r.
w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego
w Drawsku Pomorskim w okresie stanu epidemii COVID-19
 
Na podstawie:
  1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 z późn.zm.)
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.);
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1166);
  4. § 16statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim z dnia 01.12.2017 r.
oraz w związku z treścią „Wytycznych MEN, MZ i GISdla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1
im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim w okresie stanu epidemii COVID-19 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Z treścią niniejszego zarządzenia, w tym z treścią załącznika stanowiącego regulamin funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19, Dyrektor Szkoły zapoznaje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
§ 3. Zobowiązuje się wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów na pierwszym spotkaniu z uczniami oddziału oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami
z treścią regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii COVID-19 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia wraz załącznikiem ciąży na wszystkich osobach wchodzących na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły w zakresie określonym w treści załącznika do zarządzenia.
 
§ 5. Obowiązek stosowania niniejszego zarządzenia dotyczy odpowiednio również osób i podmiotów, które korzystają z pomieszczeń i infrastruktury szkolnej na podstawie umów użyczenia, najmu lub innych umów o korzystanie z mienia szkolnego. Osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przedmiotów, z których korzystają w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych – zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz zgodnie z treścią właściwych przepisów prawa ustanowionych w związku ze zwalczaniem COVID-19.
 
§ 6. Treść zarządzenia wraz załącznikiem jest opublikowana na stronie internetowej Szkoły oraz jestumieszczona w miejscach dostępnych dla każdej osoby wchodzącej na teren Szkoły i przebywających na terenie Szkoły.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany, w szczególności w związku z wydaniem zarządzenia o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.
 
Dyrektor szkoły
Lucyna Jabłońska